Solvency II: Η επόμενη διετία μέχρι την εφαρμογή

Το 2013 απετέλεσε χρονιά σταθμό για την εξέλιξη της Οδηγίας Solvency II. Αφενός, η θετική έκβαση του τριμερούς διαλόγου που οδήγησε σε συμφωνία για την Οδηγία Omnibus II και οριστικοποίησε την συνεχώς αναβαλλόμενη ημερομηνία εφαρμογής της Οδηγίας για την 1.1.2016 και αφετέρου, η δημοσίευση από την EIOPA των κατευθυντήριων γραμμών για την ενδιάμεση εφαρμογή (interim measures) της Οδηγίας για την διετία 2014 – 2016 , σηματοδοτούν μια περίοδο έντονης προετοιμασίας για την Ευρωπαϊκή ασφαλιστική αγορά. Στην Ελλάδα, είναι πλέον εμφανές, ότι η κουλτούρα της εγχώριας ασφαλιστικής αγοράς στο σύνολο της μετατοπίζεται σταδιακά προς την κατεύθυνση της ολιστικής διαχείρισης κινδύνων ενώ παράλληλα η επίτευξη της απαιτούμενης από την Οδηγία διαφάνειας διαμορφώνεται σταδιακά μέσω των σχετικών ενδιάμεσων εποπτικών απαιτήσεων. Τον Δεκέμβριο του 2013 και με αφορμή τις εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές από την EIOPA, η Τράπεζα της Ελλάδος προχώρησε στη δημοσίευση του «Οδικού χάρτη για την Αποτελεσματική εφαρμογή της Οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ » , ο οποίος περιγράφει τα επόμενα βήματα που απαιτούνται από την εγχώρια ασφαλιστική αγορά μέχρι την 1.1.2016.

Συγκεκριμένα, τα βασικότερα κομβικά σημεία όπως αναφέρονται στον οδικό χάρτη της ΤτΕ έχουν ως ακολούθως :

• 2014 & 2015 – Ενδιάμεση εφαρμογή της Οδηγίας μέσω των σχετικών Κατευθυντήριων Γραμμών γι αυτό το σκοπό: Οι κατευθυντήριες γραμμές διασφαλίζουν την ενδιάμεση εφαρμογή ενιαίων εποπτικών και εταιρικών πρακτικών αναφορικά με το σύστημα διακυβέρνησης (την διαχείριση κινδύνων, την προοπτική αξιολόγηση ιδίων κινδύνων ) , τη διαδικασία προαίτησης εσωτερικών υποδειγμάτων αλλά και την υποβολή πληροφοριών στις Εποπτικές Αρχές. Από την 1.1.2014 οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις θα πρέπει να προχωρήσουν στην εσωτερική αξιολόγηση του βαθμού ετοιμότητας τους σε όλα τα αναλυτικά πεδία των κατευθυντήριων γραμμών. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, η εποπτική αρχή προχώρησε στις αρχές του 2014 στην αποστολή σχετικού ερωτηματολογίου στις εταιρίες με στόχο την αυταξιολόγηση τους ενώ παράλληλα προγραμματίζει σειρά εποπτικών δράσεων για την παρακολούθηση της προετοιμασίας έκαστης επιχείρησης. Όπως αναφέρεται στον οδικό χάρτη, μετά την ολοκλήρωση κάθε κύκλου εποπτικού ελέγχου θα συντάσσεται Κάρτα Αξιολόγησης της Επικινδυνότητας (score card) της κάθε επιχείρησης , με στόχο την αποτύπωση της προόδου που έχει σημειωθεί σε κάθε τομέα εργασιών ενώ οι κατευθυντήριες γραμμές θα εφαρμοστούν βάσει της Αρχής της Αναλογικότητας ως προς τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των εγγενών κινδύνων της δραστηριότητας της κάθε ασφαλιστικής επιχείρησης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τον Φεβρουάριο του 2015, η ΤτΕ θα υποβάλλει την πρώτη έκθεση προόδου των εργασιών του έτους 2014 στην EIOPA.
Εντός του 2015 επίσης, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις θα υποβάλουν στην ΤτΕ την πρώτη ετήσια αναφορά με ημερομηνία 31.12.2014, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας εντός 20 εβδομάδων από το κλείσιμο του έτους (solo εταιρίες) ή 26 εβδομάδων ( ασφαλιστικοί όμιλοι) ενώ παράλληλα με πρώτη ημερομηνία αναφοράς την 30.9.2015 θα υποβάλλονται στην ΤτΕ και οι σχετικές τριμηνιαίες αναφορές που θα υποβάλλονται 8 εβδομάδες μετά το κλείσιμο (solo εταιρίες) και 14 εβδομάδες (ασφαλιστικοί όμιλοι).

• 30.9.2014 – Πρόταση Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την ενσωμάτωση της Οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ : Οι εργασίες της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για αυτό το σκοπό θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί.

• 2014 & 2015 – Ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων : Εντός του 2014 αλλά και του 2015 οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις θα κληθούν να συμμετάσχουν σε σχετικές ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα που θα θέσει η EIOPA.

• 1.1.2015 – Εφαρμογή Διεθνών Λογιστικών προτύπων : Η αρμόδια νομοπαρασκευαστική επιτροπή του Υπ.Οικονομικών έχει εισηγηθεί την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις από την 1.1.2015, με στόχο την ενίσχυση της συγκρισιμότητας και της αξιοπιστίας των στοιχείων και των αναφορών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας.

• 2015  – Εκτίμηση πιθανών πρόσθετων κεφαλαιακών απαιτήσεων : Κατά την διάρκεια της εποπτικής αξιολόγησης και σε περίπτωση που η ΤτΕ διαπιστώσει αποκλίσεις στο προφίλ κινδύνου της ασφαλιστικής επιχείρησης από τις παραδοχές πάνω στις οποίες βασίζεται ο υπολογισμός της Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας (SCR) ή σημαντικές αποκλίσεις από τις σχετικές απαιτήσεις διακυβέρνησης, θα πρέπει να ξεκινήσει τη διαδικασία επιβολής πρόσθετων κεφαλαιακών απαιτήσεων.

• 31.3.2015 – Σταδιακή κατάργηση του Ν.Δ 400/70 : Τα κράτη μέλη οφείλουν να έχουν ενσωματώσει στο Εθνικό Δίκαιο την Οδηγία Solvency II  μέχρι την 31.3.2015.

Ο δρόμος για την προετοιμασία εφαρμογής της Οδηγίας είναι μακρύς και ιδιαίτερα απαιτητικός και είναι βέβαιο ότι  η Οδηγία Solvency II αλλά κυρίως η έγκαιρη προσαρμογή σε αυτή, θα αποτελέσει τον σημαντικότερο παράγοντα για τη εξέλιξη και την ανάπτυξη της ασφαλιστικής αγοράς μέσα στα επόμενα χρόνια και σε τοπικό αλλά και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

To άρθρο δημοσιεύτηκε στην online έκδοση του Insurance World

www.insuranceworld.gr/default.php?pname=Article&art_id=11700&la=1&cat_id=30

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: Best SUV | Thanks to Toyota SUV, Ford SUV and Best Truck